Vår Verksamhetspolicy

Vår verksamhetspolicy

 

Vi utvecklar företaget utifrån en levande dialog med våra medarbetare. Detta innebär att vi ska stötta och entusiasmera varandra. Vi arbetar efter att göra ständiga förbättringar och agerar förebyggande i vårt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete.
Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet i LM maskin AB är att säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter arbetstagare för ohälsa eller olycksfall och som är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den verksamhet som företaget bedriver.
Det är vår strävan att ständigt förbättra arbetsmiljön och därmed skapa stimulans och trivsel för våra medarbetare. Detta för att förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och så tidigt som möjligt aktivt arbeta med rehabilitering.
Det ligger i företagets intresse att samtidigt som vår verksamhet ska hålla en hög kvalitet och drivas under goda ekonomiska former även upprätthålla en hög standard på vår arbetsmiljö. Vår viktigaste resurs, personalen, ska trivas i sitt arbete och inte utsättas för onödiga risker.
I denna vår gemensamma uppgift arbetar vi efter följande grundsyn:
Varje av oss utförd entreprenad eller tjänst ska vara en rekommendation för kommande framtida uppdrag.
Behandla företagets alla tjänster på ett aktsamt och noggrant sätt enligt de regler och instruktioner som våra kunder och myndigheter utfärdar.
Uppfylla gällande lagstiftning och kommunala krav, och överträffa dem, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, samt på allt sätt verka för att skydda miljön.
Se alla våra förbättrande åtgärder som en investering för vår gemensamma framtid.
Att vid inköp av maskiner, fordon och arbetsrelaterad utrustning, prioritera miljöpåverkan, kvalitet, arbetsmiljö och teknik för ett säkert arbetssätt.
Alla medarbetare ska visa ansvar för sin och andras hälsa och vår gemensamma miljö i det dagliga arbetet.
Alla är lika mycket värda oavsett kön, läggning eller religion. Vi ska ha nyktra och drogfria medarbetare i allt vårt arbete. Ingen medarbetare ska behöva utsättas för kränkande särbehandling, ohälsa eller skador i sitt dagliga arbete. Alla medarbetare bereds möjlighet till god schemaläggning och återhämtning.
För att aktivt kunna påverka vårt arbete med miljö, kvalitet och arbetsmiljö, jobbar vi med mål som vi fastställer och följer upp.
Vi avsätter de nödvändiga ekonomiska och personella resurser som krävs för att genomföra denna policy.

 

 

Beslutad av styrelsen 2020-02-26
Black and White Premium WordPress Theme